Wybrano Sołtysa i Rady Sołeckie w Tymbarku i Zamieściu

8 lutego odbyły się dwa zebrania wiejskie w celu wyboru organów Sołectw (Sołtysa i Rady Sołeckiej) Gminy Tymbark. Pierwsze miało miejsce o godz. 10.00 w Remizie OSP w Tymbark. Wśród przybyłych na zebranie mieszkańców obecni byli także: Wójt Gminy Tymbark ‒ Paweł Ptaszek, Przewodnicząca Rady Gminy ‒ Zofia Jeż oraz Radni Gminy Tymbark i pracownicy UG w Tymbarku.

Wybory poprzedziło sprawozdanie z działalności Sołtysa w latach 2010‒2014, które przedstawił Pan Andrzej Ligas oraz sprawozdanie z gospodarki leśnej Sołectwa Tymbark, które przedstawił Pan Tadeusz Rybka.

Zgodnie ze Statutem Sołectwa, aby wybory były ważne musi w nich uczestniczyć 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców Tymbarku ‒ co nie zostało spełnione i w związku z tym wybory odbyły się w drugim terminie ‒ bez względu na liczbę obecnych ‒ tj. po upływie 15 minut od godziny zwołania zebrania w pierwszym terminie. Spośród 2 295 osób uprawnionych na zebranie przybyło 185 osób. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja skrutacyjna, wybrana spośród obecnych na zebraniu mieszkańców. Na Sołtysa zgłoszono dwie kandydatury: Pana Andrzeja Ligasa oraz Pani Katarzyny Smagi.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego podliczono głosy, z których 3 okazały się nieważne. Łącznie oddano 183 głosy ważne z czego 125 głosów otrzymał Pan Andrzej Ligas, a 58 głosów otrzymała Pani Katarzyna Smaga ‒ w związku z czym Sołtysem Tymbarku został ‒ po raz kolejny ‒ Pan Andrzej Ligas.

Jednym z punktów niedzielnego zebrania był także wybór członków Rady Sołeckiej, do której zgłoszono 10 kandydatur (zgodnie ze statutem Rada Sołecka liczy 9 członków). Ostatecznie w składzie Rady Sołeckiej Wsi Tymbark znaleźli się zgłoszeni mieszkańcy, którzy otrzymali następująca liczbę głosów:

 • Wioletta Beberok ‒ 50 głosów,
 • Grzegorz Chudy ‒ 62 głosy,
 • Janusz Giza ‒ 57 głosów,
 • Paweł Leśniak ‒ 60 głosów,
 • Adam Urbański ‒ 65 głosów,
 • Wojciech Woźniak – 47 głosów,
 • Adam Zborowski ‒ 58 głosów,
 • Krzysztof Pawlik ‒ 55 głosów,
 • Marek Kawula
 • oraz Czesław Sobczak otrzymali w pierwszym głosowaniu po 43 głosy, w powtórnym głosowaniu obaj otrzymali po 16 głosów, ostatecznie ‒ po trzecim głosowaniu ‒ większość uzyskał Pan Marek Kawula ‒ 18:14 i tym samym wszedł w skład Rady Sołeckiej Wsi Tymbark.

Podczas zebrania głos zabrał także Wójt Gminy Tymbark, który przedstawił Mieszkańcom plany inwestycyjne przyjęte przez Radę Gminy Tymbark na 2015 rok. Ostatnim punktem zebrania była dyskusja na temat spraw bieżących i funkcjonowania gminy.

Drugie zebranie wiejskie, odbyło się o godz. 16.00 w Świetlicy wiejskiej w Zamieściu. Podobnie jak w Tymbarku nie stawiła się odpowiednia liczba osób uprawnionych do głosowania ‒ 1/5 ‒ w związku z czym wybory nie mogły odbyć się w pierwszym terminie i przeprowadzono je w drugim terminie tj. o godzinie 16.15.

Na stanowisko Sołtysa zgłoszono tylko jedną kandydaturę ‒ Pana Mariana Rybkę, który rozpoczął zebranie od przedstawienia sprawozdania ze swojej działalności za ubiegłą kadencję. Zgodnie ze Statutem Sołectwa w przypadku wyboru jednego kandydata mieszkańcy oddają swój głos poprzez zaznaczenie na karcie do głosowania „tak” albo „nie”, przy czym kandydata uważa się za wybranego jeżeli uzyska on więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Ostatecznie w głosowaniu udział wzięło 74 osoby uprawnione ‒ spośród 634 ‒ z czego 71 głosów było ważnych 3 nieważne: na tak ‒ 68, na nie ‒ 3 głosy. W związku z powyższym Sołtysem Wsi Zamieście został Marian Rybka.

Do Rady Sołeckiej zgłoszono 7 kandydatów, spośród których wybrano ‒ zgodnie ze Stautem ‒ 6:

 • Stanisław Banach ‒ 59 głosów,
 • Andrzej Bugański ‒ 58 głosów,
 • Tadeusz Rybka ‒ 52 głosy,
 • Władysław Skrzatek ‒ 50 głosów,
 • Jan Rybka – 49, Jacka Kasperskiego ‒ 40 głosów.

Oprócz mieszkańców w zebraniu uczestniczyli: Starosta Limanowski – Jan Puchała, Wójt Gminy Tymbark ‒ Paweł Ptaszek, Przewodnicząca Rady ‒ Zofia Jeż oraz Radni Gminy Tymbark.

Wzorem Tymbarku zebranie zakończyła prezentacja inwestycji Gminy Tymbark zaplanowanych na rok 2015 oraz dyskusja nad sprawami bieżącymi.

źródło: UG Tymbark
Chcesz być na bieżąco? Otrzymywać powiadomienia o promocjach, rabatach i nowościach w KLI24.PL na skrzynkę pocztową?

Realizacja: Net-Factory