Radni podjęli Uchwałę Budżetową na 2015 rok

W dniu 28 stycznia odbyła się III Sesja Rady Powiatu Limanowskiego w trakcie której Radni podjęli Uchwałę Budżetową na 2015 rok.

Tomasz Krupiński Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z ostatniej sesji dokonał otwarcia i omówienia poszczególnych punktów posiedzenia.

Następnie Jan Puchała Starosta Limanowski przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie pomiędzy sesjami.

Kolejnym punktem obrad były wystąpienia zaproszonych gości. Głos zabrał Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk oraz Radny Województwa Małopolskiego Grzegorz Biedroń. W swoich wystąpieniach zapewnili o współpracy z Zarządem i Radą Powiatu w kwestii dalszego rozwoju regionu.

W dalszej części Radni przegłosowali uchwały:

 • w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Limanowskiego na rok 2015.
 • w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Limanowskiego na rok 2015.
 • w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Limanowskiego na rok 2015.

Najważniejszym punktem III Sesji Rady Powiatu Limanowskiego było przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2015. Skarbnik Powiatu Elżbieta Nastałek, przedstawiła przygotowany Projekt.

Łaczna kwota planowanych dochodów budżetu Powiatu na rok 2015 w wysokości 128,5 mln zł. W tym dochody bieżace w kwocie 107,7 mln zł i dochody majątkowe w kwocie 20,8 mln zł. Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2015 to kwota ok. 140,9 mln zł. Z tego wydatki bieżące w kwocie 100,9 mln zł i wydatki majątkowe w kwocie 40 mln zł. Róznice między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami budżetu powiatu w 2015 roku, stanowi planowany deficyt w kwocie 12,4 mln zł. Jako źródło pokrycia deficytu planuje się nowo zaciągnięty kredyt na ogólna kwotę 15 mln zł.

Po zaprezentowaniu uchwały budżetowej i dyskusji nad dokumentem, Radni przystąpili do głosowania. Dokument został przyjęty zdecydowaną większością, przy jednym wstrzymującyym się głosie.

Dziekując za przegłosowanie tej uchwały Przewodniczący Rady Tomasz Krupiński, skierował słowa podziękowania do autorów tego projektu i tych wszystkich, którzy przysłużyli się w przygotowanie tego dokumentu – służbom i wydziałom Starostwa Powiatowego w Limanowej. Podziękował również koleżankom i kolegom Radnym, którzy włożyli swój wkład, pracując w Komisjach w okresie przygotowawczym projektu Budżetu Powiatu Limanowskiego.

Następnie głos zabrał Starosta Limanowski Jan Puchała – Uchwalony budżet jest rozsądnym planem finansowym dlaszego rozwoju Powiatu Limanowskiego. Między innymi planowana kwota 40 mln zł., przeznaczona na zadania inwestycyjne, pozytywnie wpłynie na realizację wielu zadań. Nadal bedziemy starać się pozyskiwać dodatkowe środki zewnętrzne, które skutecznie odciążają budżet powiatu ale także umożliwiają zrealizowanie wielu dodatkowych inwestycji. – powiedział – W imieniu Zarządu Powiatu Limanowskiego pragnę serdecznie podziekować Radnym za wsparcie w pracach i podjęcie uchwały, którą wspólnie będziemy realizować. Dziękuję również dyrektorom Jednostek, Wydziałów i pracownikom Starostwa Powiatowego w Limanowej, za pomoc w przygotowaniu i opracowaniu tego dokumentu. – dodał na zakończenie.

Następnym punktem obrad było przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego. Ten punkt omówiła Justyna Tokarczyk, kierownik Biura Promocji, Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego w Limanowej. Jak podkreślała – Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, umożliwia organom samorządowym udzielanie dotacji celowych na ochronę zabytków. Dlatego Rada Powiatu Limanowskiego przyjętą w ubiegłym roku Uchwalą XXX/311/14, ustaliła i stworzyła możliwości uzyskania takiego wsparcia finansowego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. O dotacje celową mogą się ubiegać podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku. Dlatego do 31 października ubiegłego roku podmioty spełniające wymogi formalne, mogły składać wnioski o dofinansowanie robót budowlanych przy zabytkach położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego.

W związku z powyższym, Rada Powiatu Limanowskiego udzieliła dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego, na łączną kwotę 76 tys. zł.

Dotację przyznano:

 • Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy – kwotę 35 tys. zł na wykonanie konserwacji estetycznej malowidła na stropie i ścianach nawy kościoła.
 • Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Św. Antoniego Opata w Męcinie kwota – 10 tys. zł na wykonanie pełnej konserwacji malowideł na stropie kaplicy (uzupełnienie ubytków drewna i zaprawy, uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej wcześniej odczyszczonej, zaimpregnowanej i podklejonej polichromii)
 • Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Św. Jana Ewangelisty w Pisarzowej – 5 tys. zł na wykonanie przebudowy schodów zewnętrznych kościoła
 • Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej – 18 tys. zł na wykonanie konserwacji struktury barokowego ołtarza głównego kościoła.
 • Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej – 8 tys. zł na wykonanie ekspertyzy projektu odwodnienia i osuszenia piwnicy w budynku kościoła.

Następnie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej Monika Nawalniec przedstawiła „Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Limanowskiego na lata 2015 – 2020”, a także w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Powiatu Limanowskiego na lata 2015-2017”.

Dodatkowo omówiła projekt Uchwały Nr XII/139/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie określania szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Ponadto podczas obrad Rady Powiatu Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Zygmunt Biedroński przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Limanowskiego za rok 2014.

Natomiast na temat wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Limanowski za rok 2014 mówił Artur Krzak Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu

Omawiając kwestię poprawy jakości komunikacyjnej w powiecie, Radni wyrazili zaniepokojenie uzyskaną informacją o planowanym wyłączeniu przez władze rządowe z Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 kluczowych inwestycji istotnych dla rozwoju infrastruktury Powiatu Limanowskiego i Subregionu Sądeckiego.

Na wniosek Radnych, została przygotowana REZOLUCJA Rady Powiatu Limanowskiego w sprawie uwzględnienia wnioskowanych przedsięwzięć związanych z realizacją Kontraktu Terytorialnego dla Małopolski na lata 2014-2020 a dotyczących istotnych zamierzeń inwestycyjnych:

 • Budowy drogi ekspresowej Brzesko-Nowy Sącz –Muszyna-Słowacja przebiegającej w bezpośrednim sąsiedztwie Powiatu Limanowskiego wraz z wykonaniem włączeń lokalnych
 • Budowy obwodnic /obejść miast Limanowa i Mszana Dolna w ciągu drogi krajowej nr 28 dotkniętych wysoką uciążliwością ruchu tranzytowego
 • Rozbudowy istniejącego korytarza drogowego drogi krajowej nr 28 relacji Zator-Medyka łączącej wschód-zachód, posiadającej naturalne połączenie z przejściem granicznym w miejscowości Chyżne z uwzględnieniem dodatkowych pasów wolnego ruchu.

Przygotowany dokument Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie, w trakcie którego Radni jednogłośnie opowiedzieli się za uwzględnieniem wnioskowanych przedsięwzięć służących rozwojowi nie tylko powiatu, ale całego regionu.

źródło: Powiat Limanowa
Chcesz być na bieżąco? Otrzymywać powiadomienia o promocjach, rabatach i nowościach w KLI24.PL na skrzynkę pocztową?

Realizacja: Net-Factory