III sesja Rady Miasta Limanowa

Już dzisiaj o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa (ul. Jana Pawła II 9) odbędzie się III Sesja Rady Miasta Limanowa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3. Informacja burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4. Pytania radnych do informacji o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Wystąpienia osób zaproszonych.
6. Pytania radnych do osób zaproszonych.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja o opiniach podjętych przez komisje do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
9. Rozpatrzenie projektów, podjęcie uchwał:
a/ w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2014 r.
b/ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 do 2025.
c/ w sprawie Uchwała budżetowa Miasta Limanowa na rok 2015
d/ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 do 2025.
e/ w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Limanowa w 2015 roku z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
f/ w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie Miasta Limanowa na 2015 r.
g/ w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Limanowa na
lata 2014 – 2020.
h/ w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Limanowa.
i/ w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Limanowa
i Przewodniczących Zarządów Osiedli
j/ w sprawie określenia metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłaty.
k/ w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska stałego „ Mój Rynek
Limanowa „ zlokalizowanego przy ul. Bulwary w Limanowej.
l/ w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z targowiska stałego „Mój Rynek Limanowa”
zlokalizowanego przy ul. Bulwary w Limanowej.
10. Inicjatywy uchwałodawcze.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie międzysesyjnym.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.

źródło: UM Limanowa
Chcesz być na bieżąco? Otrzymywać powiadomienia o promocjach, rabatach i nowościach w KLI24.PL na skrzynkę pocztową?

Realizacja: Net-Factory